fbpx

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Informatie over Zester

Naam onderneming: Philippe Geudens, handelend onder de handelsnaam Zester

Btw-nummer: 0727.768.531

Exploitatiezetel: 9000 Gent, Meerhem 30

Telefoonnummer: 0480 65 55 80

E-mail: info@zester.be

Beschikbaarheid: op werkdagen, tijdens de kantooruren, tenzij anders vermeld op de website.

Artikel 2 – Definities

Overeenkomst:          De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant of de Zakelijke Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Werkdag:        Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale verlofdagen

Onderneming: de Heer Philippe Geudens, handelend onder de handelsnaam Zester, met BTW-nummer 0727.768.531

Klant:  Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Zakelijke Klant: Elke onderneming die handelt voor professionele doeleinden en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Aanbod:         Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten:     Alle niet-alcoholische dranken beschikbaar voor aankoop op de Website.

Website:         De website van Zester, www.zester.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van de hiernavolgende bepalingen, hangt af van de daarin vermelde hoedanigheid van de medecontractant, de Klant of de Zakelijke Klant.

3.2.      Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant of de Zakelijke Klant worden gesteld op een wijze die de Klant of de Zakelijke Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst.

4.1.      De Overeenkomst tot aankoop van Producten van de Onderneming door de Klant of de Zakelijke Klant, behoudens bestelling door de Zakelijke Klant van 100 producten of meer, komt tot stand door bestelling op de webshop op de Website. Producten worden daarbij geselecteerd en in een digitale winkelmand geplaatst, waarna deze door de Klant en Zakelijke Klant worden besteld.

Bestellingen van 100 Producten en meer door de Zakelijke Klant, worden geplaatst per mail aan de Onderneming, waarna de Onderneming een specifiek aanbod (=/= Aanbod) doet, mogelijk afwijkend van de prijzen op zoals vermeld op de site en zoals bepaald onder art. 5.  Deze bestelling wordt eveneens beheerst is door onderhavige algemene voorwaarden.

4.2.      De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant of de Zakelijke Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

4.3.      De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 5 – Prijzen

5.1.      De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant of Zakelijke Klant een bestelling plaatst.

5.2.      Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant en Zakelijke Klant.

5.3.      Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden vermeld in het bestelproces, alvorens de bestelling van de Producten wordt geplaatst. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

5.4.      Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant of Zakelijke Klant en worden vermeld.

5.5.      Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant of Zakelijke Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant of Zakelijke Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in artikel 8. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant of Zakelijke Klant heeft ontvangen binnen 2 Werkdagen vanaf het moment dat de Onderneming de Klant of Zakelijke Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant of de Zakelijke Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant of Zakelijke Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant of de Zakelijke Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant of de Zakelijke Klant daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 6 – Betaling en betalingsmiddelen

6.1.      De Klant of Zakelijke Klant kan de Producten betalen via (de) volgend(e) betaalmiddel(en): Bancontact.

6.2.      De Klant of Zakelijke Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

Bij bestellingen van meer dan 100 producten, kan op verzoek van de Zakelijke Klant met een voorschot t.b.v. 50% van de Prijs (excl. BTW en exclusief leveringskosten) worden gewerkt, i.p.v. betaalbaar zijn van het volledige bedrag.

6.3.      Indien de Klant of de Zakelijke Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen 15 Werkdagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

Artikel 7 – Verzending en levering

7.1.      De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 7 Werkdagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant of Zakelijke Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

            Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant of Zakelijke Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. T.a.v. de Zakelijke Klant wordt een aanvullende leveringstermijn van 15 dagen gerekend. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant of Zakelijke Klant het recht om de bestelling te annuleren.

7.2.      De Klant of Zakelijke Klant ontvangt een bevestiging via van de bestelling via e-mail, op het adres door de Klant of Zakelijke Klant opgegeven bij de bestelling, zodra de bestelling de Onderneming verlaat. De bevestiging bevat de gegevens van de bezorgdienst.

7.3.      De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant of de Zakelijke Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

7.4.      Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant of Zakelijke Klant, dient de Klant of Zakelijke Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

7.5.      De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant of Zakelijke Klant op de hoogte brengen.

7.6.      Bij levering/afhaling dient de Klant of Zakelijke Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant of Zakelijke Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen, ten laatste de eerstvolgende Werkdag na levering. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant of Zakelijke Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 8 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

8.1.      De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

8.2.      De Klant kan de bestelling annuleren via de account van de Klant op de Website of via een email aan de Onderneming.

            Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering door verzending van een e-mail naar het door de Klant bij de bestelling opgegeven e-mailadres en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

8.3.      Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten de Onderneming hebben verlaten (in overeenstemming met clausule 7.2.), kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

8.4.      Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 9.

Artikel 9 – Herroepingsrecht en terugbetaling

9.1.      De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 9.2. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de Producten gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

9.2.      De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

 1. a)         Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.
 2. b)        Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die gelijktijdig zijn besteld, doch op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.
 3. c)         Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode (abonnementsleveringen), begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

            Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.

9.3.      De Klant mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten:

 1. a)         niet geconsumeerd zijn en de houdbaarheidsdatum (te gebruiken tot) niet is verstreken
 2. b)        Volledig zijn, en
 3. c)         Voorzien zijn van hun originele labels.

            De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

 1. d)        de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
 2. e)         de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

9.4.      Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte brengen door het invullen van het modelformulier bij deze algemene voorwaarden of door verzending van een e-mail naar info@zester.be waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat de Klant de Overeenkomst wenst te herroepen.

            De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen.

            De Klant ontvangt het retourlabel via e-mail of heeft toegang tot het retourlabel via zijn persoonlijk profiel op de Website. Het retourlabel moet worden aangebracht op de verpakking van de Producten die de Klant wenst terug te sturen.

9.5.      Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

9.6.      In geval van herroeping:

 1. a)         zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.
 2. b)        De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.
 3. c)         De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.
 4. d)        De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

Artikel 10 – Garantie

10.1.    De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

10.2.    De Klant moet de Onderneming via e-mail informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.

10.3.    Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in clausule 9. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met clausule 9.6.

10.4.    Indien de Klant het Product geconsumeerd heeft, kan geen garantie meer worden ingeroepen.

Evenmin kan de Klant zich op de garantie beroepen betreffende het consumeerbare gedeelde van het Product, van zodra door toedoen van de Klant de houdbaarheidsdatum (te gebruiken tot) is verstreken.

Artikel 11 – Klachtenprocedure

11.1.    Als de Klant of Zakelijke Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: info@zester.be

11.2.    De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712

Artikel 12 – Overdracht en onderaanneming

12.1.    De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

12.2.    Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in clausule 10 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de Onderneming te moeten vragen.

Artikel 13 – Gebruik van persoonsgegevens

13.1.    De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant of Zakelijke Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 14 – Overmacht

14.1.    De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

14.2.    In geval van Overmacht:

 1. a)         zal de Onderneming de Klant of Zakelijke Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail;

en;

 1. b)        zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant of Zakelijke Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

14.3.    De Klant of Zakelijke Klant heeft het recht om de Overeenkomst te annuleren die werd beïnvloed door een situatie van Overmacht die meer dan 2 maanden heeft geduurd. Om te annuleren, neemt u contact op met de Onderneming via e-mail.

            Indien de Klant of de Zakelijke Klant ervoor kiest om de Overeenkomst te annuleren, moet hij de reeds ontvangen Producten terugbezorgen, in overeenstemming met de procedure vermeld in de clausules 9.4-9.6 (ook voor de Zakelijke Klant te volgen methode van terugbezorging).

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1.    Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht.

Artikel 16 – Varia

16.1.    De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant of Zakelijke Klanten en de Onderneming.

16.2.    Alleen de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of in voorkomend geval het Kanton Gent 1, zijn bevoegd.

16.3.    Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant of de Zakelijke Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

16.4.    De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

Winkelwagen